Porovnat
Všechny kategorie

Reklamační podmínky

Reklamační řád VOR, spol. s r.o.

se sídlem Pohoří 222, 518 01 Dobruška, IČ 474 54 652

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudemv Hradci Králové, oddíl C, vložka 2748 ke Všeobecným obchodním podmínkám VORspol. s r.o.

 

 

ČLÁNEK I – ÚVOD

Tento Reklamační řád VOR, spol. sr.o. (dále jen "Reklamační řád) je nedílnou součástí Obchodních podmínek VOR,spol. s r.o., a pokud není ve Smlouvě, která upravuje mj. práva a povinnostiProdávajícího a Kupujícího při dodávkách Zboží a Služeb ze strany ProdávajícíhoKupujícímu, uvedeno jinak, platí veškerá ustanovení těchto Podmínek a současněse Prodávající a Kupující zavázali řídit Reklamačním řádem.

Níže uváděné pojmy s velkýmipočátečními písmeny mají stejný význam jako v obchodních podmínkách VOR spol. sr.o., pokud není níže uvedeno jinak.

 

ČLÁNEK 2 – ODPOVĚDNOST ZA VADY AZÁRUKA

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu zato, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě se Smlouvou, tj. že jebez vad. Prodávající rozvěž odpovídá za vady, které se projeví po převzetí Zbožív záruční době (záruka).

2. Záruka se nevztahuje na opotřebeníZboží způsobené jeho obvyklým užíváním ani na vady Zboží vzniklé z porušenípovinností Kupujícího dle Smlouvy nebo z užívání Zboží v rozporu s pokynyprodávajícího či návodem k užití, které byly Prodávajícím Kupujícímu předány.Zejména se záruka nevztahuje na poškození způsobená ohněm, vodou, statickouelektřinou, kolísáním napětí v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávnýmpoužitím výrobku, mechanickým poškozením, neodborným nastavením, nebo neodbornouopravou. Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobená při neodbornéinstalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem v rozporu snávodem k použití, technickými normami, či bezpečnostními předpisy platnými vČR.

Bude-li během záruční doby provedenjakýkoliv zásah do výrobku výměnou jeho části, či dílu za část, nebo dílneschválený či nedodaný prodávajícím, nebo bude-li zásah proveden neodborně,nebo k tomu nezpůsobilou osobou, není kupující oprávněn uplatnit nároky plynoucíz poskytnuté záruky.

3. Záruční doba na Zboží činí 12měsíců ode dne dodání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě dohodnutojinak.

4. Poskytnutím záruky nejsou dotčenapráva kupujícího, která se ke koupi Zboží váží podle zvláštních právníchpředpisů.

 

ČLÁNEK 3 – PRÁVA A POVINNOSTI

1. Chce-li Kupující uplatnit reklamaciZboží zakoupeného od Prodávajícího, je povinen učinit tak bez zbytečného odkladupoté, kdy vady zjistil nejpozději však do konce záruční doby.

- Kupující je povinen vyplnitReklamační protokol;

- Dodat reklamované zboží řádněočištěné. U položek s evidencí výrobních čísel (evidenční štítky) musí být takočísla čitelná (kompresory, regulátory, deskové výměníky....);

- Kompresory k reklamačnímu řízeníKupující předá řádně zavíčkované a zapájené;

- U chladícího zařízení s obsahemchladiva >3 kg je Kupující povinen dodat kopii Evidenční knihy;

- Pro posouzení reklamace kompresoruKupující souhlasí s nevratnou destrukcí dílce. Souhlas potvrdí písemnou formouReklamačního protokolu;

- Kupující přiloží kopii montážníholistu k instalaci reklamovaného kompresoru;

- Při reklamaci obsahu chladiva vlahvi, musí být lahev vrácena zpět bez poškozené fixační fólie. V opačnémpřípadě reklmace nebude řešena.

- Kupující je povinen doložiž kpoložkám obj. kód 27 GL-XX1, 27 GL-XX2 montážní list;

2. Je-li dodáním Zboží s vadamiporušena Smlouva podstatným způsobem a vady nebudou odstraněny v přiměřenédodatečné lhůtě shodné jako v bodu 7 tohoto článku, může Kupující:

a) požadovat odstranění vad dodánímnáhradního Zboží za Zboží vadné, dodání chybějícího Zboží a požadovat odstraněníprávních vad,

b) požadovat odstranění vad opravouzboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupníceny, nebo

d) odstoupit od Smlouvy.

3. Volba mezi uvedenými nárokyKupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí Prodávajícímu ve včas zaslanémoznámení vad (tj. současně se zasláním vyplněného Reklamačního protokolu) nebobez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnitbez souhlasu Prodávajícího. Jestliže se však ukáže, že vady zboží jsouneopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřímé náklady, můžeKupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to Prodávajícího bezzbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy mu Prodávajícíoznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží v přiměřenédodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, můžeKupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupníceny. 

4. Neoznámí.li Kupující volbu svéhonároku ve lhůtě uvedené v odstavci 3 tohoto článku, má nároky z vad Zboží jakopři nepodstatném porušení Smlouvy.

5. Je-li dodáním Zboží s vadamiSmlouva porušena, nepodstatným způsobem, může Kupující požadovatbud dodání chybějícího Zboží a odstranění ostatních vad Zboží, nebo slevuk kupní ceny.

6. Dokud kupující neuplatní nárok naslevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy podle odstavce 9 tohoto článku, jeprodávající povinen dodat chybějící Zboží a odstranit právní vady Zboží. Ostatnívady je povinen odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním náhradníhoZboží.

7. Požaduje-li Kupující odstranění vadzboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinenposkytnout k tomuto účelu Prodávajícímu a která nesmí být kratší než 30dní, uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže Prodávající oznámí Kupujícímu, ženesplní své povinnosti v této lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává dobapřiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady ani dobanutná pro zjištění subjektu odpovědného za vady pokud existují pochybnosti otom, kdo nese za vytýkané vady odpovědnost.

8. Dokud Kupující nestanoví lhůtupodle odstavce 7 tohoto článku nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, můžeProdávající sdělit Kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě.Jestliže Kupující bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sděleníneoznámí prodávajícímu svou nesouhlas, má toto oznámení účinekstanovení lhůty podle odstavce 7 tohoto článku.

9. Neodstraní-li Prodávající vadyZboží ve lhůtě vyplývající z odstavce 7 nebo 8 tohoto článku, může Kupujícíuplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od Smlouvy odstoupit, jestližeupozorní Prodávajícího na úmysl odstoupit od Smlouvy při stanovení lhůtypodle odstavce 7 tohoto článku nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením odSmlouvy, která nesmí být krattší než 20 dní. Zvolený nárok nemůže kupujícíbez souhlasu Prodávajícího měnit.

10. Při dodání náhradního Zbožíje Prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady Kupující vrátilvyměnované Zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno.

11. Porušení Smlouvy je ve smysluodst. 2 tohoto článku podstatné, jestliže strana porušující Smlouvy věděla vdobě uzavření Smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím kúčelu Smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž bylaSmlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností přitakovém porušení Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že porušeníSmlouvy není podstatné.

12. Práva z odpovědnosti za vadyZboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záručnídobě.

13. Náklady reklamačního řízenínese až do okamžiku uznání reklamace Kupující.

14. Přímé náklady reklamačníhořízení po uznání reklamace nese prodávající. Přímými náklady se přitomrozumí cena předmětu reklamace.

15. Náklady reklamačního řízenívzniklé Prodávajícímu v případě neuznané reklamace, je povinen zaplatitKupující.

16. Prodávající dále nehradí nákladyspojené s dopravou osob a materiálu při vyřizování reklamace, uniklá média(chladivo, olej) ani další případné náklady Kupujícího spojené s reklamací.Prodávající není odpovědný za škodu způsobenou Kupujícím vadami zboží nebo vsouvislosti s vadami zboží, ani za ušlý zisk Kupujícího, nebyla-li škodazpůsobená úmyslně.

 

ČLÁNEK 4 – LHŮTY

1. Doba od uplatnění práva zodpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinenZboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydatkupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a odobě jejího trvání.

 

ČLÁNEK 5 – ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ 

1. S výjimkou případu, kdy je kprovedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci vsídle nebo místě podnikání (Pohoří 222, 518 00 Dobruška).

2. Prodávající nebo jím pověřenýpracovník rozhodne o reklamaci pokud možno do tří pracovních dnů, ve složitýchpřípadech do třiceti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává dobapřiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady ani doba nutnápro zjištění subjektu odpovědného za vady pokud existují pochybnosti o tom, kdonese za vytýkané vady odpovědnost. Reklamace včetně odstranění vady musí býtvyřízena bez zbytečného odkladu, v souladu s ustanovením čl. 3 tohotoReklamačního řádu.

3. Otázky, které nejsou výslovněupraveny tímto Reklamačním řádem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento reklamační řád nabýváúčinnosti den 1.8.2012. Změny Reklamačního řádu lze provést písemnou dohodouprodávajícího a kupujícího nebo písemným dodatkem ke smlouvě.

 

 
Přihlášení k odběru novinek proběhlo úspěšně.
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později