Porovnat
Všechny kategorie
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky VOR, spol. s r. o.

se sídlem Pohoří 222, 518 01  Dobruška, IČ 474 54 652

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2748

ČLÁNEK I – ÚČEL a DEFINICE POJMŮ

1.1   Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky nákupu Zboží obchodní společnosti VOR spol. s r. o. se sídlem Pohoří 222, 518 01  Dobruška, IČ 474 54 652, zapsanou v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2748, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem této společnosti jako kupujícím (dále jen „Kupující“).

1.2  Uzavřením Smlouvy Kupující bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto Podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním Smlouvy a těmito Podmínkami, mají přednost ustanovení Smlouvy.

V těchto Podmínkách mají následující termíny tento význam:

<<Prodávající>>: VOR, spol. s r. o., se sídlem Pohoří 222, 518 01  Dobruška, IČ 474 54 652, zapsanou v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2748.

<<Zboží>>: Zbožím se v těchto Podmínkách rozumí věci a jejich součásti, které se Smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, zda je ve Smlouvě Zboží označeno jako Zboží, náhradní díly apod.

<<Smlouva>>: písemná kupní smlouva, a/nebo rámcová kupní smlouva, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo Objednávka provedená Kupujícím a následně písemně potvrzená Prodávajícím vztahující se k dodávce Zboží.

<<Práva k duševnímu vlastnictví>>: veškerá práva nemateriální povahy jako jsou práva autorská práva podobné povahy, práva k databázím, práva k designům, práva ke vzorům, patentům, ochranné známky a registrace domén a přihlášky kterékoli z výše zmíněných, práva na zachování tajemství, know-how, obchodní tajemství.

<<Objednávka>>: Písemná, či elektronická Objednávka provedená Kupujícím na dodávku Zboží.

<<Specifikace>>: veškeré specifikace a/nebo popisy jakéhokoliv Zboží, které má být dodáno, jež jsou zmíněny v Objednávce.

ČLÁNEK 2 – UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Návrhem Smlouvy je Objednávka Kupujícího. K uzavření Smlouvy dojde potvrzením Objednávky ze strany Prodávajícího.

2.2 K uzavření Smlouvy může vedle způsobu uvedeného pod bodem 2.1 dojít také písemnou dohodou Prodávajícího a Kupujícího, která bude obsahovat náležitosti požadované § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění, obchodní zákoník.

2.3 Prodávající si vyhrazuje právo na Zboží, a to i na tom, které již bylo objednáno, provádět přiměřené a technicky zdůvodnitelné změny, a to bez předchozího oznámení Kupujícímu.

ČLÁNEK 3 – SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 V případě, že není cena Zboží stanovena jinak (např. odkazem na ceník Prodávajícího na internetu), je součástí Smlouvy také cenová nabídka Prodávajícího akceptovaná Kupujícím. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky, se kterými Smluvní strany uzavřením Smlouvy závazně souhlasí. V případě rozpor znění jednotlivých ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek mají ustanovení Smlouvy přednost. V případě, že Smlouva obsahuje ještě jiné dokumenty, stanoví vzájemný vztah těchto dokumentů Smlouva.

3.2 Jakákoli změna Smlouvy může být sjednána v písemném dodatku ke Smlouvě.

ČLÁNEK 4 – CENA – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 – Cena

a) Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího nebo v jiných dokumentech Prodávajícího jsou ceny základní a mohou být smluvně upraveny. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby aktualizovat. Pro účely Smlouvy jsou relevantní pouze ty ceny, které jsou uvedeny v písemné Smlouvě (zejména v potvrzené Objednávce). Objednávka zejména obsahuje konkrétní údaje o dílčím obchodu, cenu, údaje o obalech, označení zboží, jeho množství a lhůtu k dodání.

b) Cena uvedená ve Smlouvě je dohodnutá kupní cena. Ceny zboží uvádí Prodávající ve vlastním ceníku, který je Kupujícímu znám prostřednictvím webových stránek Prodávajícího. Prodávající může Kupujícímu poskytnout slevy.

4.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou ve Smlouvě. Úhradu kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem provede Kupující na základě originálu faktury.

4.3 Splatnost kupní ceny je stanovena ve Smlouvě. V případě, že splatnost kupní ceny není stanovena ve Smlouvě, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení řádné faktury.

ČLÁNEK 5 – DODÁVKA, PŘIJETÍ A REKLAMACE

5.1 Prodávající prohlašuje a garantuje, že všechno jím dodané Zboží je v řádné a obchodovatelné kvalitě a je způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel uveden ve Smlouvě, jinak k obvyklému účelu.

5.2 Prodávající prohlašuje, že na všechny povinné výrobky, které má ve své nabídce, je vydáno Prohlášení o shodě nebo alespoň Ujištění o Prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Tento dokument je k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího, popř. u jednotlivých prodejců. Prodávající současně upozorňuje, že na zboží označené značkou evropské certifikace CE není povinen Kupujícímu žádné dokumenty týkající se Prohlášení o shodě poskytnout.

5.3 Převzetí Zboží Kupujícím závisí na splnění Specifikace Zboží ve Smlouvě. Předávací proces musí proběhnout písemným potvrzením Dodacího listu Kupujícím (oprávněnou osobou.)

5.4 Dodávky budou realizovány dle dodací parity EXW Pohoří 222, Dobruška, PSČ 518 01 dle INCOTERMS 2010, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

5.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím a potvrzením Dodacího listu Kupujícím. Škoda na předmětu plnění (zboží), která vznikla po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na Zboží došlo v důsledku porušení povinností Prodávajícího.

5.6 V případě, že Kupujícímu bude zboží dopraveno Prodávajícím, resp. Smluvním partnerem Prodávajícího, bude tak učiněno na základě Individuálních podmínek dopravy.

5.7 Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po jeho převzetí.

5.8 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jak určuje Smlouva a odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti sjednané ve Smlouvě. Prodávající odpovídá za vady (tj. Zboží není v souladu se Smlouvou, nevyhovuje Specifikacím, nedosahuje požadovaného stupně výkonnosti, není ve sjednané kvalitě nebo způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel ve Smlouvě uveden, jinak k obvyklému účelu), které má Zboží v době předání Kupujícímu anebo v záruční době, přičemž Kupující má právo toto Zboží reklamovat dle Reklamačního řádu Prodávajícího, který je nedílnou součástí Smlouvy.

5.9 Kupující prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem VOR, spol. s r. o. (dále jen Reklamační řád), jež je nedílnou součástí těchto Podmínek. Prodávající případné nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zboží bude uplatňovat podle tohoto Reklamačního řádu, pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného.

ČLÁNEK 6 – SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

6.1 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením splatné kupní ceny, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a zákonný úrok z prodlení.

6.2 Kupující má právo v případech vymezených ve Smlouvě písemně odstoupit od Smlouvy. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu odstupné ve výši 50% kupní ceny Zboží, kterého se Smlouva týkala. Právo na odstoupení od Smlouvy přísluší Kupujícímu pouze po dobu 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

6.3 V případě prodlení Kupujícího s převzetím předmětu plnění (Zboží) v dohodnutém termínu a místě dodání je Prodávající oprávněn požadovat za prodlení přesahující 15 dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého předmětu plnění (Zboží), přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.

ČLÁNEK 7 – ZÁRUKY

7.1 Kromě ostatních záruk stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy Prodávající zaručuje dodání Zboží v množství, jakosti a provedení dle Smlouvy a odpovídá za to, že Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté. Prodávající poskytuje záruku v délce 12 měsíců od data předání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

7.2 Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že množství, jakost a provedení zboží odpovídá všem podmínkám Smlouvy. Prodávající dále zaručuje, že Zboží je bez vad jakéhokoliv druhu, je ve shodě se všemi příslušnými zákony a předpisy a neporušuje práva žádné ze třetích stran.

7.3 Během záruční doby Prodávající je povinen na žádost Kupujícího vyměnit vadné Zboží nebo odstranit vady tak, aby Zboží odpovídalo podmínkám Smlouvy. Prodávající poskytuje od okamžiku výměny zboží záruku po dobu dalších 12 měsíců.

7.4 Mezi Prodávajícím a Kupujícím může být sjednán garanční paušál, jehož výše bude upravena samostatně ve Smlouvě.

ČLÁNEK 8 – OBALY

Zboží je dodáváno v nevratných a vratných obalech. Vratné obaly jsou účtovány na Fakturách formou zálohy. Vratné obaly jsou evidovány pod evidenčním číslem. Po vrácení zakoupeného vratného obalu Kupujícím, bude Kupujícímu vystaven dobropis, po potvrzení dobropisu Kupujícím bude zaslána vratka zálohy na bankovní účet, složenkou nebo vyplacena v hotovosti, při osobním řízení. Lhůta na vrácení vratného obalu je stanovena nejdéle na 9 měsíců od data zakoupení. Po uplynutí lhůty na vrácení vratného obalu v délce 9. měsíců si bude Prodávající účtovat Kupujícímu opotřebení ve výši 15% ze zálohy.

Kupující může vratné obaly vrátit:

a)     Na provozovnu v Pohoří 222

b)    Zaslat spediční nebo poštovní službou na vlastní náklady

c)     Nebo vrátit řidiči, při pravidelném rozvozu – v tomto případě je nutné vyplnit Protokol o převzetí

Vratné obaly Kupující vrací v původním stavu, řádně očištěné včetně uzávěru. V opačném případě si Prodávající vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu očištění vratného obalu nebo cenu uzávěru. (zátky, zaslepovací matice, …)

Problematiku vratných obalů řeší Reklamační oddělení: reklamace@vorcz.cz

           

ČLÁNEK 9 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ

9.1 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že je plně oprávněn a způsobilý převést na Kupujícího, při dodání řádné a ničím neomezené vlastnické právo ke Zboží, včetně záruk třetích stran spojených s dodávaným Zbožím, a že vlastnictví Zboží bude převedeno bez jakýchkoliv nároků, zástavních práv a břemen.

9.2 Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího do doby úplného zaplacení kupní ceny Prodávajícímu ve výši oprávněně fakturované částky. Prodávající tedy nabude vlastnické právo na Zboží až v okamžiku úplného uhrazení ceny Zboží.

ČLÁNEK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

10.1 Prodávající garantuje (je-li to aplikovatelné), že Práva duševního vlastnictví a know-how poskytnutá v souladu s právními předpisy Kupujícím pro jeho použití budou užita výlučně pro potřeby Kupujícího a Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu všechny podklady poskytnuté Kupujícím, zejména plány, studie, a dokumentaci připravenou Kupujícím nebo jeho sub-dodavateli pro plnění Smlouvy.

10.2 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know-how třetích osob, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.

10.3 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know-how Prodávajícího, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.

10.4 Pokud Prodávající poskytne jinému subjektu v rámci nabídky Zboží a služeb možnost seznámit se s Právy duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1., 10.2. a 10.3. a následně nedojde k uzavření Smlouvy, není tento jiný subjekt oprávněn s těmito právy jakkoliv nakládat. V případě, že jiný subjekt poruší toto ustanovení je tento povinen nahradit způsobenou škodu v její plné výši.

10.5 Pokud Prodávající poskytne a zajistí Kupujícímu výkon Práv duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1, 10.2 a 10.3 a Kupující při výkonu těchto práv překročí rozsah nezbytný k řádnému užívání zboží dle Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty realizovaného plnění, přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.

ČLÁNEK 11 – MLČENLIVOST

Veškeré dokumenty a informace jakékoli povahy dodané Kupujícím Prodávajícímu nebo Prodávajícím Kupujícímu, či připravené Prodávajícím nebo Kupujícím v souvislosti s plněním Smlouvy, je Prodávající nebo Kupující oprávněn použít pouze pro účely plnění předmětu Smlouvy a mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušné Smluvní strany a pouze po obdržení písemného prohlášení dotyčné třetí strany o převzetí závazku mlčenlivosti o těchto informacích. Dále, Prodávající a kupující se zavazuje považovat existenci, povahu a podmínky Smlouvy za důvěrné během trvání obchodního vztahu a i poté.

ČLÁNEK 12 – VYŠŠÍ MOC

Žádná strana neodpovídá za neplnění smluvních povinností, pokud toto neplnění způsobila událost, která je nepředvídatelná, nevyhnutelná a mimo kontrolu dotčené strany, a nedá se jí zabránit tím, že by strana konala z obchodního hlediska rozumné akce (událost vyšší moci).

Ekonomická nouze nebo změna ve všeobecných ekonomických podmínkách nemohou být považovány za vyšší moc.

Strana tvrdící, že byla postižena vyšší mocí, je povinna ihned informovat druhou stranu a co nejvíce se snažit omezit trvání a nepříznivé dopady vyšší moci na své plnění a na druhou stranu.

ČLÁNEK 13 – PORUŠENÍ POVINOSTÍ – UKONČENÍ

13.1 Nestanoví-li Smlouva jinak, pokud jedna ze stran neplní některou ze svých povinností nebo poruší některé ustanovení Smlouvy, upozorní druhou stanu na toto neplnění nebo porušení. Není-li toto neplnění nebo porušení odstraněno do 30 dnů po písemném upozornění, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Smlouvy na základě písemného oznámení (odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé straně). V případě, že Smlouva upravuje právo odstoupení od smlouvy odlišně, ustanovení tohoto bodu 13.1. se nepoužijí.

13.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě doručením písemného oznámení Kupujícímu, pokud se změní finanční nebo obchodní situace Kupujícího, včetně nesolventnosti, prohlášení konkursu na majetek Kupujícího, povolení vyrovnání, vstupu do likvidace Kupujícího, nebo když nastane změna ve způsobu nakládání s kapitálem a pokud, podle odůvodněného názoru Prodávajícího, může taková změna nepříznivě ovlivnit činnost Kupujícího, včetně, zejména schopnosti Prodávajícího splnit své povinnosti podle Smlouvy.

ČLÁNEK 14 – ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Bude-li jedno nebo více ustanovení Podmínek v rozporu s jakýmkoli aplikovatelným zákonným požadavkem, bude učiněno neplatným nebo nebude vykonatelné z jakéhokoli důvodu, předmětné ustanovení nebude použito a strany se budou snažit dohodnout jeho nahrazení ustanovením, jehož platnost, zákonnost a vykonatelnost bude co nejbližší původním záměrům stran a bude mít podobný ekonomický efekt. Zbývající ustanovení stávajících Podmínek zůstanou beze změny.

ČLÁNEK 15 – SOULAD SE ZÁKONEM

Prodávající se zavazuje dodržovat, a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jeho dodavatelé dodržovali všechny obecně závazné právní předpisy a další povinnosti (včetně povinností uložených rozhodnutími státních orgánů) týkající se dodávek Zboží podle Smlouvy, zejména, nabytí, výroby, montáže, testování, provedení, manipulace, dopravy, skladování, balení a dodání Zboží.

ČLÁNEK 16 – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prodávající je povinen dodržovat a zajistí, aby jeho zaměstnanci a zástupci dodržovali příslušné zákony a opatření týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

ČLÁNEK 17 – VZTAH MEZI STRANAMI

Jakákoliv část Smlouvy neznamená a nemůže být vykládána, že na jejím základě dojde k založení vztahu opravňující k zastupování mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo jakéhokoliv jiného vztahu podobné povahy mezi stranami. Strany Smlouvy budou považovány za nezávislé smluvní strany a žádné straně není přislíbeno právo nebo oprávnění rozhodnout o povinnostech v zastoupení, nebo jménem druhé strany.

ČLÁNEK 18 – DALŠÍ UJEDNÁNÍ

18.1        Při objednávce tzv. málo obchodovaného, speciálního, cenově náročného nebo neskladového zboží je Prodávající oprávněn po přechozí dohodě s Kupujícím vystavit zálohovou fakturu až do výše 100% ceny zboží. Nebude-li takovéto zboží Kupujícím následně odebráno, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny zboží, kterou Kupující odsouhlasil jeho objednáním.

18.2        Kupující je povinen sdělit písemně Prodávajícímu osoby oprávněné k objednávání a odebírání zboží jeho jménem a udržovat tento seznam aktualizovaný.

18.3        Kupující uděluje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších novelizací, Prodávajícímu souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Prodávající jakožto správce, případně jím pověřená třetí osoba, je oprávněn zařadit tyto údaje do databáze za účelem dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších novelizací, a to po dobu platnosti této Smlouvy. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000Sb., ve znění pozdějších novelizací. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Kupující dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně písemně odvolat.

18.4        Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoliv svoji povinnost nebo právo vyplývající z této smlouvy nebo její části.

18.5        Prodávající je v případě prodlení s platbami oprávněn snížit slevy poskytované Kupujícímu a zkrátit dobu splatnosti faktur.

18.6        Smluvní strany se dohodly, že Prodávající není odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou Kupujícím v souvislosti se Smlouvou, nejedná-li se o škodu způsobenou úmyslně.

ČLÁNEK 19 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SOUDNÍ PRAVOMOC

Tyto podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky, zejména ustanoveními obchodního zákoníku. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, všechny spory vzniklé z Kupních smluv nebo v jejich souvislosti, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy ČR s tím, že v souvislosti s ustanovením § 89a zák. č. 99/1963 Sb., v platném znění, se smluvní strany dohodly, že v prvním stupni bude místně příslušný soud dle místa sídla Prodávajícího.

ČLÁNEK 20 – DALŠÍ USTANOVENÍ

20.1 Žádný doplněk, změna, úprava nebo dodatek ke Smlouvě uzavřené v písemné podobě žádné vzdání se práv nebo opatření nebude platné nebo závazné, pokud toto není vyjádřeno písemně a podepsáno oběma stranami a připojeno ke Smlouvě.

20.2 Ustanovení bodu 20.1 se nevztahuje na případy, kdy Smlouva je uzavřena pouze v ústní podobě, nebo pokud doplnění, změna, úprava, nebo dodatek písemné Smlouvy je učiněn ústně do okamžiku převzetí zboží Kupujícím, nebo do okamžiku předáním prvnímu dopravci k přepravě.

Všechny záruky, ustanovení, práva a povinnosti stran zde popsané a odsouhlasené ke splnění nebo ukončení Smlouvy, včetně povinností týkajících se důvěrnosti informací a náhrady škody, budou trvat i po splnění nebo ukončení Smlouvy.

Nadpis každého článku slouží pouze pro orientaci a neměla by jimi být ovlivněna interpretace obsahu.

Těmito Obchodními podmínkami jsou plně nahrazeny Všeobecné dodací podmínky VOR, spol. s r. o.

ČLÁNEK 21 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Kupující prohlašuje, že na jeho majetek není veden výkon rozhodnutí (exekuce), není v likvidaci a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu, správně sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně. Nastane-li některá z těchto skutečností nebo bude-li vůči Kupujícímu zahájeno insolvenční řízení není Kupující oprávněn podávat další objednávky na zboží a Kupující je v těchto případech povinen toto prokazatelnou formou dát na vědomí Prodávajícímu a to bezodkladně, nejpozději však do 10-ti dnů od vzniklé situace. Podání takovéto zprávy se považuje za výpověď Smlouvy ze strany Kupujícího. Od okamžiku sdělení kterékoli z výše uvedených skutečností si Prodávající vyhrazuje právo zastavit dodávky objednaného zboží. V případě prohlášení konkurzu na majetek Kupujícího, je Prodávající oprávněn od této Smlouvy okamžitě odstoupit a toto odstoupení je účinné dnem doručení Kupujícímu. Pro případ porušení tohoto ustanovení nese statutární zástupce Kupujícího osobní odpovědnost za zaplacení ceny zboží dodaného po vzniku takovéto situace dle § 533 Občanského zákoníku.

21.2 Veškerá korespondence, jež má být dle této Smlouvy nebo v její souvislosti učiněna, bude učiněna na adresu Kupujícího a pobočku Prodávajícího uvedenou v záhlaví této Smlouvy a to buď osobním doručením, nebo doporučenou listovní zásilkou. Smluvní strany jsou oprávněny písemně sdělit druhé straně změnu adresy a v tomto případě je pak nová adresa platná od doby jejího doručení druhé straně. Odepře-li adresát převzetí doporučeného dopisu, nebo nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

21.3 Kupující se zavazuje, že písemnou formou oznámení neprodleně Prodávajícímu začátek jednání o změně vlastnických poměrů v jeho společnosti s uvedením připravovaných změn. Stejně tak neprodleně oznámí Kupující Prodávajícímu i nabytí právní moci těchto změn.

VOR, spol. s r. o.

Pohoří 222

518 01 Dobruška

Czech Republic

Přihlášení k odběru novinek proběhlo úspěšně.
Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zobrazit košík

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později